سایت آثار مارکس و انگلس

http://marxengels.public-archive.net/

سایت آثار لنین

http://lenin.public-archive.net/

پیشگفتارI فریدریش انگلس
به جزوۀ “کار مزدی و سرمایه”II

نوشته و پادگست:
http://marxengels.public-archive.net/fa/ME0533fa.html