پروژه های همکاری بمثابه سامانه حرکت

بیانیه و اطلاعیه های شورای همکاری

بیانیه کنفرانس استکهلم

http://www.hasteh.se/Baynye%20Conference%20Stockholm-Fainal02.pdf

در محکومیت فشار سیستماتتیک رژیم بر فعالین جنبش‌های اجتماعی

https://hasteaghaliat.com/?p=1981

در گرامیداشت یادمان جان فشانان کشتار ۶۷ در تلاقی دو تابستان

https://hasteaghaliat.com/?p=1758

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تامین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست

( تاکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تامین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست ( تاکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی علیه شهروندان بهایی

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

https://hasteaghaliat.com/?p=1601

محکومیت حمید نوری (عباسی) ، پیروزی سترگ جنبش آزادیخواهی و دادخواهی

https://hasteaghaliat.com/?page_id=1352

در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خیابان


رهبر تراشی آلترناتیو راست علیه منافع کارگران و زحمتکشان را خنثی و منزوی می کنیم!

https://hasteaghali

at.com/?p=924