قلب سرخ سعید سهرابی رزمنده‌ی کمونیست از تپش بازایستا