پروژه‌‌کتور: پروژه همکاری  تریبون کارگری، منجنیق و واکاوی سوسیالیستی برای بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی است که در برابر جنبش سوسیالیستی و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد. محتوی برنامه‌های پروژکتور برگزاری گفتگوها، وبینارها‌ی رسانه‌ای و نیز سامان‌دهی سمینارها و کنفرانس‌ها است. در این راستا دست همکاری کوشندگان این راه را می‌فشاریم و از نقد و بررسی و پیشنهادهای سازنده استقبال می کنیم.

برنامه‌های دوه اول پروژ‌ه‌کتور در باره نئولیبرالیسم

 

پروژه‌‌کتور: پروژه همکاری  تریبون کارگری، منجنیق و واکاوی سوسیالیستی برای بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی است که در برابر جنبش سوسیالیستی و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد. محتوی برنامه‌های پروژکتور برگزاری گفتگوها، وبینارها‌ی رسانه‌ای و نیز سامان‌دهی سمینارها و کنفرانس‌ها است. در این راستا دست همکاری کوشندگان این راه را می‌فشاریم و از نقد و بررسی و پیشنهادهای سازنده استقبال می کنیم.

برنامه‌های دوه اول پروژ‌ه‌کتور در باره نئولیبرالیسم

1-پروژه‌کتور: نئولیبرالیسم – حسن آزاد-نئولیبرالیسم سیاست طبقاتی

https://www.youtube.com/watch?v=-IuOAquNzg0&t=7s

2-پروژه‌کتور: تراژدی کالایی شدن طبیعت.سیاست‌های نئولیبرالی در طبیعت.الهام همین‌فر

https://www.youtube.com/watch?v=2DamnfcJRTA

3-پروژ‌ه‌کتور: ساختارهای کلان سرمایه‌داری نئولیبرالی درایران.حامد سعیدی https://www.youtube.com/watch?v=rDX6jaubf-g&t=116s

4-پروژه‌کتور: نئولیبرالیسم و مبارزه طبقاتی. بهروز فراهانی

https://www.youtube.com/watch?v=oeExDGTZ7ws&t=2s

5-پروژه‌کتور: نئولیبرالیسم و سرمایه‌ی اسلامی در ایران و ترکیه.مهرداد امامی

https://www.youtube.com/watch?v=EDpUOLAHauU

6-پروژه‌کتور: فرآیند تحقق نئولیبرالیسم در دانشگاه‌ها. پدارم پذیره

https://bit.ly/3AUFr0W

7-نئولیبرالیسم و روان‌شناسی: بحران چشم‌انداز رهایی‌بخش. سخنرانی سهراب رضوانی در پروژه‌کتور

http://manjanigh.com/?p=4748