محیط زیست:

پروژه‌کتور: تراژدی کالایی شدن طبیعت.سیاست‌های نئولیبرالی در طبیعت.الهام همین‌فر

https://www.youtube.com/watch?v=2DamnfcJRTA