با گسترش جنبش سرنگونی و درشرایطی که جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی رادیکال، همانند جنبش فرهنگیان و معلمان و بازنشستگان  و جنبش های اعتراض توده ای برای نان و آب با فداکاری و ابتکارات مبارزاتی، تناسب قوا را به نفع مبارزه نهایی برای سرنگونی  کلیت جمهوری اسلامی تغییر داده اند. درشرایطی که کارگران و زحمتکشان،یعنی اکثریت جامعه برعلیه نظام استثمارگر و ستمگر حاکم به پا خواسته اند تابا سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی  سرنوشت خود را در دست گیرند.

اپوزیسیون راست با بسیج رسانه هائی که توسط دول امپریالیستی و دول مرتجع منطقه  تامین مالی می شوند، در راستای برجسته کردن آلترناتیو بورژوایی و ضد کارگری و سد کننده تحول انقلابی به تقلا افتاده است.

مانورهای روزهای اخیر رضا پهلوی در این چهارچوب است و او  که اخیرأ متوجه شده “رژیم رفتنی است” لایه های مختلفی از مشروطه خواه و جمهوریخواه را جلو انداخته اند، تا به زعم خود “رهبری” را برای “جنبش” تامین کنند. اپوزیسیون راست و ارتجاعی، علاوه برپاشنه آشیل شکاف های درونی خود، نمی خواهند بپذیرند، که دوران “رهبری همه با همی” دیگر بسر آمده است. این درس بزرگی است که طبقه کارگر و کمونیست ها از شکست تجربه انقلاب ۵۷ به دست آورده اند و روشن است که این بار با تمام ابتکار و توان نخواهند گذاشت حاصل پیشروی و پیروزی  انقلاب پیش روی کارگران و مردم ایران همانند سال ۵۷ به حاکم شدن آلترناتیو بورژوایی جمهوری خواه یا مشروطه خواه و یا ملغمه ای از هر دو در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود.

ما به عنوان بخشی از جنبش چپ و کارگری و کمونیستی تردیدی نداریم که اپوزیسیون بورژوازیی بنا به ماهیت سرمایه دارانه و ضد کارگری و ضد کمونیستی خود با گسترش اعتراض و اوج گیری خیزش انقلابی توده کارگر و زحمتکش و خیز برداشتن برای تعیین تکلیف نهایی با رژیم جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف با مانورهای فریبکارانه، رنگ عوض کردن های مقطعی و انواع توطئه و ترفندهای شناخته شده و کودتایی واتکا به قدرت های امپریالیستی و حمایت غرب، پول و اسلحه و تبلیغات رسانه ای می خواهند خود را به جامعه تحمیل بکنند.

اکنون و در این کشمکش طبقاتی، ما به عنوان احزاب چپ و کمونیست و مدافع آزادی و سوسیالیسم و نیز از منظر دفاع از منافع طبقه کارگر، ضمن افشای اهداف طیف های مختلف اپوزیسیون بورژوایی و منزوی کردن آن ها، با قدرتمند کردن آلترناتیو کارگری و چپ مجدانه می کوشیم، مسیر تحولات سیاسی  به برقراری دولتی کارگری و شورایی منجر شود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به عنوان بخشی از آلترناتیو  چپ و کمونیست با آگاهی از شرایط متحول و پر جنب و جوش ایران، اولا می کوشد تکاپو و تقلاهای ارتجاعی جناح های مختلف بورژوازی، از جمله مشروطه خواهان و رضا پهلوی را خنثی و ناکام سازد، ثانیأ با اتکا به مبارزه و قدرت طبقه کارگر در پیوند با جنبش های اجتماعی رادیکال تلاش می کند مبارزات درخشان جاری را به یک تحول انقلابی بنیادین و زیرو روکننده به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه سوق دهد. ما همگام و همدوش با طبقه کارگر و توده های زحمتکش ایران، ضمن به دست گرفتن پرچم و پلاتفرم انقلابی سرنگونی جمهوری اسلامی، به سهم خود نمی گذاریم تا باردیگرسرنوشت و مقدرات جامعه ایران بعدازسرنگونی جمهوری اسلامی توسط امپریالیست ها و آلترناتیوهای رنگارنگ و استثمارگر و سرکوبگر سرمایه و ثروت رقم بخورد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۱خرداد ۱۴۰۱ – ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱

 

پاسخی بگذارید