کلیپ برای آزادی زندانیان سیاسی-فارسی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/fmCRe5UsT_A

کلیپ برای آزادی زندانیان سیاسی-انگلیسی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/oFmUzCJJBks

کلیپ برای آزادی  زندانیان سیاسی-آلمانی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/ZTdxqu6KRlM

کلیپ برای آزادی زندانیان سیاسی-سوئدی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/tif2eF2PxCg

کلیپ برای آزادی زندانیان سیاسی-عربی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/gRI9Y7QE2fM

کلیپ برای آزادی زندانیان سیاسی-کردی – شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

https://youtu.be/4wf9k8STIHk

 

 

 

 

پاسخی بگذارید