زنده باد کارگران صنعت نفت

پیش به سوی اعتصابات سراسری کارگری

ورود کارگران صنعت نفت به صحنه سیاسی ایران در پالایشگاه های عسلویه، بوشهر و به دنبال آن آبادان، در حمایت از خیزش انقلابی زنان، جوانان و توده های مردم تحت ستم واستثمار باهدف سرنگونی نظام سرمایه داری ومذهبی حاکم  در صورت گسترش سریع، میتواند توازن قوا به نفع جنبش  انقلابی از یک طرف و  شرایط عینی در جهت گسترش جنبش کارگری – سوسیالیستی، از طرف دیگررا تغییر دهد.

بعد از سالها مبارزه صنفی وسیاسی و مطالباتی وکسب تجربه شکستها و پیروزی ها، این بار بخش پیشتاز کارگران صنعتی، با شعار مرگ بر دیکتاتور به میدان آمده اند. رفقایشان در بخش های دیگر اخطار کرده اند که “اگر دستگاه امنیتی – انتظامی رژیم، دست از اقدامات سرکوبگرانه خود بر نداشته و به خون و خونریزی پایان ندهد، آنها نیز وارد اعتصاب خواهند شد.” تجربه جنبش ضد سلطنتی درسال 57 و ورود پیروزمند کارگران شرکت نفت با اعتصاباتی که به سرعت به اعتصاب سراسری بدل شد و پایه های رژیم سلطنتی را به لرزه درآورد، خواب  از چشمان حاکمان جبار ربوده است. خبرهائی که از شکاف سانسور درز میکنند  نشان از هراس، اختلاف نظر شدید و دستپاچگی مسئولان سرکوب دارند. هراسی که ناشی از گسترش سریع، طولانی شدن بیسابقه مبارزه خیابانی و جنبش پرتوان کارگران است که شیشه حیات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در دستان پرتوانشان است.

اگر جنبش ” زن، زندگی، آزادی ” زمینه سیاسی ورود کارگران به مبارزه بلاواسطه سیاسی را فراهم کرده و طلسم اعتصاب سیاسی کارگران پس از یک دهه جنگ و گریز مطالباتی شکسته شد، و ورود کارگران به جنبش عمومی سراسری  نیرو و انرژی تازه ای  می بخشد.

این دو از یکدیگر نیرو گرفته وبه هم انرژی میدهند، اما این گسترش اعتصاب خیابانی و تبدیل آن به یک قیام کارگری – توده ای است که سرنوشت نظام حاکم را رقم خواهد زد. ورود درخشان کارگران نفت به صحنه سیاست این چشم انداز را بیش از بیش محتمل و روشن تر کرده است.

زمان آن فرا رسیده است که کارگران انقلابی و سوسیالیست در دل این اعتصابات زمینه جنبش شورائی آتی را از همین امروز تدارک ببینند.

امروز تشکیل شوراها و کمیته ها ی محلات آن ظرفی است که اجازه همگرائی سریع و بلاواسطه همه فعالان حاضر در نبرد خیابانی و نیز جنبش اعتصابی را میدهد.

تجربه انقلاب شکست خورده بهمن به ما می آموزد که کارگران و زحمتکشان باید از همین امروز در صدد پی ریزی دولت کارگری- شورائی خود باشند و به هیچوجه رهبریکسانی را که  بر فراز جنبش اعتصابی و قیام، با دعوت زحمتکشان به آرامش و دادن وکالت به آنها برای بند وبست میان جناحهای مختلف طبقه حاکم تلاش میکنند  نپذیرند.

 

قدرت در دست شما و از آن شماست!

 

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی؛  زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

نوزدهم مهرماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲

 

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

پاسخی بگذارید