اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

جنایت درجمهوری اسلامی پایانی ندارد.درچند روزگذشته موج جدیدی ازبازداشتها واذیت وآزارشهروندان بهایی ونفرت پراکنی علیه آنان توسط دولت جنایتکاراسلامی آغاز شده است. متعاقب این رفتارغیر انسانی وضد بشری ،اوباشان اسلامی با لشکرکشی به روستای “روشنکو” درمازندران منازل بهائیان را تخریب ومردم را آواره و زمین هایشان را مصادره کرده اند،عملی غیر انسانی وجنایتکارانه مشابه آنچه که در سال ۹۹ با تخریب ومصادره منازل و املاک ۵۴ خانوار ازبهائیان در روستای “ایول” از توابع شهرستان ساری انجام دادند.

اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی دست به جنایت و پاکسازی مذهبی می زند.این دو حمله ددمنشانه ،مشابه ده ها واقعه از این قبیل از آغازحکومت جمهوری اسلامی در ایران است .نفرت پراکنی و سرکوب سازمانیافته شهروندان بهایی به بهانه عقاید متفاوت مسبوق به سابقه است .رژیم سرکوبگر اسلامی از فردای به قدرت رسیدن با هدف تحکیم و تثبیت پایه های حاکمیت سیاه اسلامی  بر جامعه ،همگام با سرکوب وگسترش اختناق و اعدام و پاکسازی دانشگاهها وسرکوب کارگران ،زنان ،جوانان ،ملیتها ،به سرکوب اقلیت های مذهبی از جمله شهروندان بهایی نیزدست زد . اعدام ،زندان ، اخراج و محرومیت از تحصیلات دانشگاهی ،فشارو تحقیر دانش آموزان در سطوح پائین مدارس ، تبعید و تخریب و مصادره منازل و مغازه های آنان ، تصرف و تخریب گورستان بهائیان و بازداشتن بهائیان از خاکسپاری مردگانشان تنها گوشه کوچکی ازکارنامه سیاه جریان اسلامی تازه به قدرت رسیده علیه شهروندان بهایی بوده ودر طول حیات جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است.

متهم کردن بهائیان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه مانند اسرائیل در دوران جمهوری اسلامی و (انگلیس در دوران پهلوی و قاجار) و مجموعه این فشارها و تعزیرات با هدف نابودی سیستماتیک این مردم و مجبور کردن آنان به ترک ایران و یاماندن  وتحمل فقر وآوارگی صورت پذیرفته است .

بهایی ستیزی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت سیاه اسلامی به اوج خود رسید.رفتارغیرانسانی وضدیت با شهروندان بهائی دردولت پهلوی با همکاری وهمدستی آخوندهای مرتجع ،ساواک ودستگاههای دولتی بی سابقه نبوده است .انجمن حجتیه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبلیغات اسلامی در رژیم پهلوی فعالیت کرده است ، انجمنی ضد بهایی و با هدف وِیژه مبارزه با بهائیت زیر نظر ساواک و مورد تائید دولت پهلوی به دست روحانی مرتجع “شیخ محمود حلبی” تاسیس و علیه شهروندان بهایی دست به فعالیت سیستماتیک زده اند.در اقدامی دیگر”حسین علا” نخست وزیر وقت به درخواست “آیت اله بروجردی” دستورمحرمانه ، تصفیه و اخراج بهائیان را از ادارات دولتی به وزیر کشور ابلاغ کرده است ،کاری که در جمهوری اسلامی به پاکسازی وحذف فیزیکی بهائیان نیزمنجرشد . دولت پهلوی بند نافش به روحانیت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن ارتزاق می کرد .دستگاه مذهب وروحانیت عصای دست رژیم شاه بودند وبرای تقویت اسلام و خرافات و میدان دادن به  ارتجاع اسلامی بود .شکل گیری جمهوری اسلامی بخشا مدیون رژیم پهلوی و تسهیلاتی بود که در اختیارمساجد و اماکن مذهبی و دستگاه روحانیت قرار داد و به رشد موریانه ای آنها کمک کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست رفتارغیرانسانی و نفرت پراکنی فاشیسم اسلامی علیه شهروندان بهایی وسرکوب سیستماتیک آنان را به شدت محکوم می کند وهمه مردم آزادیخواه را به اعتراض علیه این جنایات و دفاع از شهروندان بهایی فرا می خواند.از نگاه ما همه انسانها فارغ ازعقاید ، مذهب ،جنسیت ،رنگ ، نژاد وملیت باید به عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسمیت شناخته شوند ویکسان با آنان رفتارشود.مذهب یا بی مذهبی و عقاید مختلف امر خصوصی افراد است  و باید به رسمیت شناخته شوند ، چیزی که در جمهوری اسلامی مطلقا وجود خارجی ندارد .

آزادی و رفاه و زندگی فارغ از سرکوب و اختناق اسلامی نه تنها برای شهروندان بهایی که برای همه مردم ستمدیده در ایران، تنها درگرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و بر قراری دولت کارگری- شورایی است . تحولی که اکثریت کارگرو زحمتکش وهمه مردم متنفراز جمهوری اسلامی دست به کارآن شده اند و مصمم اند که خود را از شر این حکومت جهل ، جنایت ، سرکوب واستثمار خلاص کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

امضاها :سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری -حکمتیست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائیان (اقلیت)و هسته اقلیت

اوت 2022

پاسخی بگذارید