سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تامین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست ( تاکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

در سپتامبر ۲۰۱۸ شش جریان چپ و کمونیست در کنفرانس استکهلم اعلام کردیم ” در شرایطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سیاستِ ایران تبدیل شده است، اساسی‌ترین سوال چگونگی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسئله قدرت سیاسی است”. چهار سال بعد از آن کنفرانس،اکنون در اوت ۲۰۲٢، صحت این حکم و درستی مفاد بیانیه استکهلم و بر اساس آن همکاری نیروهای قطب چپ و کمونیست به روشنی ضرورت خود را نشان داده است. در شرایط حاضر، دامنه و پتانسیل جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر و قدرتمند تر از چهار سال قبل گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است. شرایط به نحوی است،