شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی که در چنبره بحران‌های درهم تنیده‌ی سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی گرفتار است بار دیگر ماشین سرکوب خود را  در ابعادی گسترده‌تراز پیش بکارگرفته و فعالین جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، کارگران و معلمان، زنان، مادران جان باختگان، فرهنگ‌ورزان و هنرمندان را آماج قرارداده و به زندان انداخته است. وحشت رژیم از گسترش فزآینده خیزش‌های از پائین و تحرک اجتماعی اکثریت مردمی است که از فقر و فلاکت  و تبعیض و اختناق  به تنگ‌‌آمده و می خواهند این رژیم از گوربرآمده را به گورستان تاریخ بسپارند.

اعتصابات و اعتراضات فزآینده کارگران و معلمان، تحرک اجتماعی انبوهی از نسل جوان به حاشیه رانده شده  که سوژه اصلی خیزش‌های بزرگ سال‌های اخیر بوده و  نگران کار وآینده بهتر است،  مقاومت جسورانه زنان علیه حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی، مبارزه دانشجویان بر علیه کالایی شدن آموزش و پادگانی شدن دانشگاه، اعتراضات زحمتکشان و قیام تشنگان که سیاست‌های تخریب محیط زیست رژیم و کمبود آب، زندگی آن‌ها به مخاطره انداخته است، مبارزه فرهنگ‌ورزان و هنرمندان علیه سانسور و برای آزادی بیان و آفرینش خلاقانه آثارفرهنگی و هنری و… همه و همه نشانه‌هایی از وحشت رژیم  از گسترش اعتراضات و رشد جنبش‌های از پائین است. اما واقعیت این است که سرکوب واختناق و زندان دیگر اثر نداشته و حربه‌ی کهنه شده‌ و زنگ‌زده‌ای است که نمی‌تواند جنبش‌های اجتماعی  را به عقب براند. سیاست سرکوب اما می‌تواند روند معکوس داشته و زمینه ساز تحرک بیشتر این جنبش‌‌ها شده، بحران در حاکمیت و شکاف در دستگاه سرکوب را ژرف‌تر و شرایط برای سرنگونی  جمهوری اسلامی را هموار ‌کند.

تحت چنین شرایط متحولی، اپوزیسیون راست می‌کوشد با سئواستفاده ابزاری از تحرک جنبش‌های اجتماعی، بند و بست با امپریالیسم و عملکرد ابررسانه‌های وابسته به پول دولتهای ارتجاعی  و نیز پیام‌های آشکار و نهان به رهبران سپاه و نیروی‌های نظامی، دستگاه بورکراتیک- نظامی سرمایه‌داری را حفظ و در قدرت سیاسی مشارکت کند. در این شرایط متحول اما  فعالین کارگری، پیشروان جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ و کمونیست تلاش می کنند از درون این جنبش‌ها و با اتکا به قدرت جنبش خودگردان کارگران و زحمتکشان،  مبارزه برعلیه استثمار وستم و سرکوب را افزایش داده  و راه  را برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، شکل‌گیری دولت‌کارگری و شورایی  و برقراری آزادی و برابری هموار کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، این بازداشت‌ها را محکوم و همه آزادی‌خواهان را به دفاع از دستگیرشدگان فرامی‌خواند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

‌شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

27.7.2022/05.05.1401

پاسخی بگذارید