لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-Dz

گفتار حاضر تلاشی است برای تحلیل ساختار اقتصادی ایران پیشاسرمایه داری با استفاده از مفهوم مارکسیستی » شیوه‌ی تولید » و با الهام از نظرات پری اندرسون  و جان فوران  که ساختار   ایران را ترکیبی از سه شیوه‌ی تولید  «سهم کاری» ، «شبانی چادر نشینی» و «پیشه وری» می دانند. این گفتار در عین حال پاسخی است  به  کسانی که صرفا با اتکا به مارکسیسم سویتی و حداکثر شیوه‌ی تولید آسیایی کاربرد روش های ماتریالیسم تاریخی  را در تحلیل ایران پیشا سرمایه داری به طورکلی نفی می کنند.

پاسخی بگذارید